ورود به سامانه

مناقصات عمومی
مناقصه امور خدمات و تنظیفات بیمارستان محلی شعیبیه
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ دسته بندی: خدماتی
احداث مرکز جامع سلامت روستایی عرب حسن
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ دسته بندی: پیمانکاری
احداث مرکز جامع سلامت روستایی عرب حسن دانشکده علوم پزشکی شوشتر را در سال ۹۹-۹۸
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ دسته بندی: خدماتی
تجدید مناقصه امور خدمات و تنظیفات بیمارستان محلی شعیبیه
تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ دسته بندی: خدماتی
آخرین اخبار